นายอำเภอเมียวดี เมียนมา ประกาศเคอร์ฟิวหลังโควิดระบาดหนัก 64191 20200915100506 1600164306 1396

นายอำเภอเมียวดี เมียนมา ประกาศเคอร์ฟิวหลังโควิดระบาดหนัก


นายอำเภอเมียวดี เมียนมา ประกาศเคอร์ฟิวหลังโควิดระบาดหนัก

นายอำเภอเมียวดี เมียนมา ประกาศเคอร์ฟิวหลังโควิดระบาดหนัก 64191 20200915100506 1600164306 1396

นายเพียวส่อโก่โก่ นายอำเภอเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เผยว่า ฝ่ายปกครองทั่วไปอำเภอเมียวดี อาศัยอำนาจตามประกาศภาวะฉุกเฉิน มาตรา 144 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563

1. จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค coronavirus disease 2019 (covid-19) ที่เริ่มระบาดเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย สภาพความเป็นอยู่และทำให้เกิดการเสียชีวิตของราษฎร นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอำเภอเมียวดีจึงมีมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โรค coronavirus disease 2019 (covid-19) และการรักษาผู้ป่วยกรณีพิเศษ


2. เพื่อป้องกันกรแพร่ระบาดของโรค coronavirus disease 2019 (covid-19) และการรักษาผู้ป่วยในสภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ อำเภอเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง จึงห้ามราษฎรออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 24.00 น.-04.00 นาฬิกา ไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม ยกเว้นได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้อง หากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

3. ประกาศฉบับนี้อาศัยอำนาจตามประกาศภาวะฉุกเฉิน มาตรา 145 โดยให้บังคับใช้เป็นเวลา 2 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 24.00 นาฬิกาเป็นต้นไป

นายอำเภอเมียวดี เมียนมา ประกาศเคอร์ฟิวหลังโควิดระบาดหนัก

4. ประกาศฉบับนี้ลงนามและประทับตรา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563(Visited 5 times, 1 visits today)

By indiakb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *