เตือนผู้ได้รับสิทธิ์เราชนะ

8661vn - เตือนผู้ได้รับสิทธิ์เราชนะ

เตือนผู้ได้รับสิทธิ์เราชนะ


เตือนผู้ได้รับสิทธิ์เราชนะ
8661vn - เตือนผู้ได้รับสิทธิ์เราชนะ

โครงการ เราชนะ ที่รัฐบาลให้เงิน 7,000 บาทต่อราย ซึ่งเปิดให้ผู้อยู่ในโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน ตรวจสอบสิทธิ์เข้าร่วมโครงการวันแรกผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com นั้น กรณีที่เป็นลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และรัฐวิสาหกิจ แล้วตรวจสอบสิทธิ์พบว่าได้สิทธิ์ เราชนะ ขอให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวเตรียมเข้าไปกดไม่เข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง ในวันที่ 18 ก.พ. 2564 บนแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ไม่เช่นนั้นจะถูกเรียกเงินคืนในภายหลัง
เมื่อถึงวันที่ 18 ก.พ. 2564 จะมีแถบข้อความขึ้นให้บนแอป เป๋าตัง และถามว่าท่านยืนยันจะเข้าร่วมโครงการหรือไม่ ผู้ที่เป็นลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และรัฐวิสาหกิจ ที่เข้าเกณฑ์ไม่ได้รับเงินในโครงการนี้จะต้องกดไม่เข้าร่วมโครงการเราชนะ เพราะถ้าหากระบบตรวจพบภายหลังจะมีการเรียกเงินคืน ทั้งนี้ เกณฑ์หรือคุณสมบัติของผู้ที่จะได้สิทธิ์ในมาตรการ 7 ข้อ มีดังนี้ 1.ผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2.ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม 3.ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐ 4.ไม่เป็นข้าราชการทางการเมือง 5.ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ 6.ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท 7.ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท


21020721n9e - เตือนผู้ได้รับสิทธิ์เราชนะ(Visited 249 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *