นิด้าโพล เผยผลสำรวจ เสียงส่วนใหญ่ระบุ รัฐบาลทำงานไม่มีประสิทธิภาพ

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ เสียงส่วนใหญ่ระบุ รัฐบาลทำงานไม่มีประสิทธิภาพนิด้าโพล เผยผลสำรวจ เสียงส่วนใหญ่ระบุ รัฐบาลทำงานไม่มีประสิทธิภาพ
นิด้าโพล เผยผลสำรวจ เสียงส่วนใหญ่ระบุ รัฐบาลทำงานไม่มีประสิทธิภาพ 1

นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,256 หน่วยตัวอย่าง เรื่อง การทำงานของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2562 เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำงานของฝ่ายรัฐบาล พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.82 ระบุว่า รัฐบาลทำงานไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศได้
รองลงมา ร้อยละ 28.18 ระบุว่า รัฐบาลขยันทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศ ร้อยละ 23.41 ระบุว่า ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลส่วนใหญ่แสดงบทบาททางการเมืองแบบเดิม ๆ เช่น ด่ากันไปมา และชอบอ้างประชาชน
ขณะที่ ความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำงานของฝ่ายค้าน พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 28.50 ระบุว่า ส.ส. ฝ่ายค้านส่วนใหญ่แสดงบทบาททางการเมืองแบบเดิม ๆ เช่น ด่ากันไปมา และชอบอ้างประชาชน


รองลงมา ร้อยละ 23.73 ระบุว่า ฝ่ายค้านขยันทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศ ร้อยละ 20.46 ระบุว่า ฝ่ายค้านทำงานไม่มีประสิทธิภาพ ค้านทุกเรื่องโดยไม่มีเหตุผลที่เหมาะสม ร้อยละ 15.68 ระบุว่า ฝ่ายค้านทำงานอย่างรอบครอบ ในการตรวจสอบรัฐบาล
ทั้งนี้ เมื่อถามความคิดเห็นต่อการทำงานตามบทบาทหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 29.38 ระบุว่า ฝ่ายค้านทำหน้าที่ได้ดีกว่าฝ่ายรัฐบาล รองลงมา ร้อยละ 25.56 ระบุว่า ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านทำหน้าที่ได้ดีพอ ๆ กัน ร้อยละ 25.08 ระบุว่า ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านทำหน้าที่ได้แย่พอ ๆ กัน ร้อยละ 17.83 ระบุว่า ฝ่ายรัฐบาลทำหน้าที่ได้ดีกว่าฝ่ายค้าน และร้อยละ 2.15 ระบุว่า ไม่ตอบ/ ไม่สนใจ

ขอขอบคุณ นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


นิด้าโพล เผยผลสำรวจ เสียงส่วนใหญ่ระบุ รัฐบาลทำงานไม่มีประสิทธิภาพ 2

{“@context”: “https://schema.org/”,”@type”: “CreativeWork”,”name”: “นิด้าโพล เผยผลสำรวจ เสียงส่วนใหญ่ระบุ รัฐบาลทำงานไม่มีประสิทธิภาพ”,”aggregateRating”: {“@type”: “AggregateRating”,”ratingValue”: “3.97”,”ratingCount”: “1226”,”bestRating”: “5”,”worstRating”: “1”}}(Visited 35 times, 1 visits today)

Add a Comment